ვალიდურ დოკუმენტთა ნუსხა

მომხმარებელთა საყურადღებოთ ავტომობილის ყიდვამდე გთხოვთ გაეცნოთ საექსპორტოდ ვალიდურ დოკუმენტთა ნუსხას

უსაბუთო ავტომობილის შეძენის შემთხვევაში კომპანია პასუხს არ აგებს ავტომობილის ჩამოყვანაზე, ასევე საექსპორტოდ საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება დამოკიდებულია ამერიკულ DMV - ზე და ყველა საბუთი განიხილება ინდივიდუალურად!!!


შტატი საბუთები არავალიდურია საექსპორტოდ და არ იყიდოთ!
California - CA CA - APP FOR DUP CLEAN OR AC
CA - ACQ BOS - POST SALE - SALVAGE
CA - CERT OF TITLE/ OR SALVAGE ACQ
CA - APP FOR DUP SALVAGE OR AC
CA - SALVAGE ACQUISITION BILLOFSALE
Colorado - CO CO - BILL OF SALE
Delaware - DE DE - BILL OF SALE
Vermont - VT VT - BILL OF SALE

არა საკმარისი დოკუმენტაციის შემთხვევაში საჭიროა დამატებითი დრო და ხარჯები ,გთხოვთ დეტალები დააზუსტოთ კომპანიასთან ავტომობილის ყიდვამდე!


შტატი შეიძლება ექსპორტირება დამატებითი დოკუმენტაციის გარეშე არ არის საკმარისი საბაჟო დოკუმენტაციის მისაღებად და ავტომობილის ექსპორტირებისთვის
USA USA - CERTIFICATE OF GOVERNMENT
Alabama - AL AL - CERTIFICATE OF TITLE
AL - CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE
AL - BILL OF SALE
Alaska - AK AK - CERTIFICATE OF VEHICLE TITLE
Arizona - AZ AZ - CERTIFICATE OF TITLE
AZ - CERT OF TITLE – SALVAGE
AZ - BILL OF SALE
Arkansas - AR AR - CERTIFICATE OF TITLE
AR - CERT OF TITLE-SALVAGE
AR - BILL OF SALE
California - CA CA - CERTIFICATE OF TITLE
CA - CLEAN TITLE W/SALVAGE HISTORY OR SALVAGE TITLE
CA - SALVAGE CERTIFICATE
CA - LIEN PAPERS-CLEAN OR AC სჭირდება წინასწარ შეთანხმება CA - NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE
Colorado - CO CO - CERTIFICATE OF TITLE
CO - SALVAGE TITLE
CO - BILL OF SALE
Connecticut - CT CT - CERTIFICATE OF TITLE CT - BILL OF SALE
Delaware - DE DE - CERTIFICATE OF TITLE
DE - SALVAGE CERTIFICATE
Florida - FL FL - CERTIFICATE OF TITLE
FL - CERT OF TITLE SALVAGE
FL - CERTIFICATE OF DESTRUCTION
FL - BILL OF SALE
Georgia - GA GA - CERTIFICATE OF TITLE
GA - CERT OF TITLE-SALVAGE
GA - SALVAGE BILL OF SALE GA - BILL OF SALE - PARTS ONLY
Hawaii - HI HI - CERTIFICATE OF TITLE
HI - SALVAGE TITLE
HI - BILL OF SALE - PARTS ONLY
Idaho - ID ID - CERTIFICATE OF TITLE
ID - CERT OF TITLE -REBUILT SALVAGE
ID –BILL OF SALE
Illinois - IL IL - CERTIFICATE OF TITLE
IL - SALVAGE CERTIFICATE
IL - JUNKING CERT OF A VEHICLE IL - BILL OF SALE
Indiana - IN IN - CERTIFICATE OF TITLE
IN - CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE
IN - BILL OF SALE - PARTS ONLY
Iowa - IA IA - CERTIFICATE OF TITLE
IA - CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE
IA - BILL OF SALE
Kansas - KS KS - CERTIFICATE OF TITLE
KS - CERT OF TITLE-SALVAGE
KS - NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFI
KS - BILL OF SALE
Kentucky - KY KY - CERTIFICATE OF TITLE
KY - CERT OF TITLE-SALVAGE
KY - BILL OF SALE/PART ONLY/NO TITL
Louisiana - LA LA - CERTIFICATE OF TITLE
LA - CERT OF TITLE-SALVAGE
LA - CERTIFICATE OF DESTRUCTION
Maine - ME ME - CERTIFICATE OF TITLE
ME - CERT OF TITLE-SALVAGE COLLISION
ME - BILL OF SALE
Maryland - MD MD - CERTIFICATE OF TITLE
MD - CERT OF SALVAGE
MD - PARTS ONLY-NO TITLE LETTER
Massachusetts - MA MA - CERTIFICATE OF TITLE
MA - CERT OF TITLE-SALVAGE
MA - BILL OF SALE
Michigan - MI MI - CERTIFICATE OF TITLE
MI - CERT OF TITLE-SALVAGE VEHICLE
MI - SCRAP CERTIFICATE OF TITLE
MI - BILL OF SALE
Minnesota - MN MN - CERTIFICATE OF TITLE
MN - CERT OF TITLE-SALVAGE
MN - BILL OF SALE
Mississippi - MS MS - CERTIFICATE OF TITLE
MS - CERT OF TITLE-SALVAGED
MS - CERTIFICATE OF TITLE - JUNK
MS - LETTER OF DESTRUCTION
Missouri - MO MO - CERTIFICATE OF TITLE
MO - SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE
MO - JUNKING CERTIFICATE
MO - BILL OF SALE
Montana - MT MT - CERTIFICATE OF TITLE
MT - SALVAGE CERTIFICATE
MT - BILL OF SALE- PARTS ONLY
Nebraska - NE NE - CERTIFICATE OF TITLE
NE - CERT OF TITLE-SALVAGE
NE - BILL OF SALE-PARTS ONLY/SCRAP
Nevada - NV NV - CERTIFICATE OF TITLE
NV - SALVAGE TITLE
NV - NON-REPAIRABLE VEHICLE CERT
NV - BILL OF SALE
New Hampshire - NH NH - CERTIFICATE OF TITLE
NH - CERT OF TITLE-SALVAGE
NH - CERT OF TITLE-PARTS ONLY
NH - BILL OF SALE
New Jersey - NJ NJ - CERTIFICATE OF TITLE
NJ - CERT OF TITLE-SALVAGE
NJ - BILL OF SALE
New Mexico - NM NM - CERTIFICATE OF TITLE
NM - CERT OF TITLE-SALVAGE
NM - NON-REPAIRABLE VEHICLE CERTIFICATE
NM - BILL OF SALE
New York - NY NY - CERTIFICATE OF TITLE NY - MV-37 - DISMANTLE OR SCRAP NY - MV907A-PARTS ONLY
NY - MV-907A SALVAGE CERTIFICATE
NY - BILL OF SALE
NY - MV-907A -UNSATISFIED LIEN**
გარანტირებული არ არის რო მოიხსნას ყადაღა
North Carolina - NC NC - CLEAN TITLE
NC - SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE
NC - PARTS ONLY-RECORD OF SALE
NC - BILL OF SALE
North Dakota - ND ND - CERTIFICATE OF TITLE
ND - CERT OF TITLE - SALVAGE VEHICL
ND - PARTS VEHICLE BILL OF SALE
Ohio - OH OH - CERTIFICATE OF TITLE
OH - CERT OF TITLE-SALVAGE
OH - BILL OF SALE
Oklahoma - OK OK - CERTIFICATE OF TITLE
OK - CERT OF TITLE-SALVAGE
OK - CERTIFICATE OF TITLE-JUNKED
Oregon - OR OR - CERTIFICATE OF TITLE
OR - SALVAGE TITLE CERTIFICATE
OR - WRECKER'S NOTICE (PARTS ONLY)
Pennsylvania - PA PA - CERT OF TITLE
PA - CERTIFICATE OF SALVAGE
PA - BILL OF SALE
Rhode Island - RI RI - CERTIFICATE OF TITLE
RI - SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE
RI - BILL OF SALE
South Carolina - SC SC - CERTIFICATE OF TITLE
SC - CERT OF TITLE-SALVAGE
SC - BILL OF SALE
South Dakota - SD SD - CERTIFICATE OF TITLE
SD - CERT OF TITLE-SALVAGE
SD - BILL OF SALE
Tennessee - TN TN - CERTIFICATE OF TITLE
TN - SALVAGE CERTIFICATE
TN - BILL OF SALE
Texas - TX TX - CERTIFICATE OF TITLE
TX - SALVAGE VEHICLE TITLE
TX - NONREPAIRABLE TITLE
TX - BILL OF SALE
Utah - UT UT - CERTIFICATE OF TITLE
UT - SALVAGE CERTIFICATE
UT - NON-REPAIRABLE CERTIFICATE
UT - BILL OF SALE
Vermont - VT VT - CERTIFICATE OF TITLE
VT - CERT OF TITLE – SALVAGE
Virginia - VA VA - CERTIFICATE OF TITLE
VA - CERT OF TITLE – SALVAGE
VA - NON-REPAIRABLE CERTIFICATE
VA - BILL OF SALE
Washington D.C. - DC DC - CERTIFICATE OF TITLE
DC - CERT OF TITLE-SALVAGE
Washington - WA WA -CERT OF OWNERSHIP-TITLE
WA- CERT OF TITLE-SALVAGE
WA - BILL OF SALE
WA - AFFIDAVIT IN LIEU OF TITLE
West Virginia - WV WV - CERTIFICATE OF TITLE
WV - SALVAGE CERTIFICATE
WV - NON-REPAIRABLE CERTIFICATE
WV - BILL OF SALE
Wisconsin - WI WI - CERTIFICATE OF TITLE
WI - CERT OF TITLE-SALVAGE VEHICLE
WI - BILL OF SALE
Wyoming - WY WY - CERTIFICATE OF TITLE
WY - CERT OF TITLE-SALVAGE
WY - BILL OF SALE